• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

Fiszka projektowa

 

 • Projekt realizowany w ramach  PRIORYTETU V –  DOBRE RZĄDZENIE  –  Europejski   Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • DZIAŁANIE 5.5. – „Rozwój dialogu społecznego”
 • PODDZIAŁANIE 5.5.2. – „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”
 • WNIOSKODAWCA - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU – Cała Polska
 • OKRES REALIZACJI PROJEKTU – 1.10.2013 – 30.09.2014 r.
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 999 997,00 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA -  999 997,00 zł
 • CEL  PROJEKTU  –  Podniesienie  wiedzy  i  umiejętności  oraz  wzmocnienie  potencjału w  zakresie  prowadzenia  dialogu  społecznego  w  szczególności  negocjacji,  komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz usprawnienie procesu obiegu informacji i komunikacji.
 • UCZESTNICY PROJEKTU – 640 osób - liderów z 16 województw – 41 okręgów (608 kobiet i 32 mężczyzn).  Liderzy  organizacji  –  osoby  pełniące  funkcje  zarządcze  oraz  osoby  biorące  udział w dialogu społecznym.

DZIAŁANIA PLANOWANE W RAMACH PROJEKTU
Ukierunkowane  są  na  umiejętności  absorpcji  nowych  rozwiązań.  To  działania  szkoleniowe, organizacyjne,  informacyjne  i  doradcze  w  zakresie  DIALOGU  SPOŁECZNEGO.  To  podniesienie poziomu umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji stron dialogu społecznego.
I.  LOKALNE CENTRA MEDYCZNE (LCM)

 1. Organizacja Lokalnych Centrów Medycznych (październik 2013 r. – sierpień 2014 r.) – w 16 województwach
 2. Zatrudnienie 16 pracowników Lokalnych  Centrów Medycznych  (listopad 2013 r.  –  sierpień 2014 r.)
 3. Szkolenia  dla  pracowników  –  z  kompetencji  kluczowych  (zdolność  komunikacji,  gender, procedury  projektu).  Wzmocnienie  wizerunku  organizacji  poprzez  podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji (listopad- grudzień 2013)
 4. Wyłonienie miejsc na Lokalne Centra Medyczne (w pomieszczeniach związkowych Branży Ochrony  Zdrowia).  Wzmocnienie  roli  Partnera  Społecznego  w  zakresie  poziomu organizacyjnego (listopad 2013)
 5. Doposażenie  w  sprzęt,  oprogramowanie  prawne  (zawierające  regulacje  prawne, orzecznictwo) 
 6. Określenie zasad funkcjonowania LCM  –  wg regulaminu (m.in. wyznaczenie stałych godzin otwarcia biura/ m-cu)
 7. Promocja  projektu  –  podstrona  internetowa,  dystrybucja  ulotek,  plakatów  na  szczeblu centralnym, regionalnym i okręgowym
 8. Eksperckie doradztwo dotyczące dialogu społecznego (seminaria „Zdrowy dialog” –  liderzy z 41 okręgów)

LOKALNE  CENTRA  MEDYCZNE  –  wzmocnią  potencjał  Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego Pielęgniarek  i  Położnych  jako  partnera  społecznego  i  zapewnią  trwałość  produktów  projektu (np. LCM, Vademecum Dobrych Praktyk) – minimum rok po zakończeniu projektu
II.  PROMOCJA PROJEKTU

 • poprzez Biuro Projektu i LCM
 • informacja na stronie internetowej OZZPiP
 • ulotki, plakaty

III.  SEMINARIA  i  SZKOLENIA    -  (zlecenie  usługi  wykonawcy  zewnętrznemu  np.  firmie szkoleniowej, cateringowej, trenerom)

 • rekrutacja i organizacja seminariów i  szkoleń (pracownik LCM we współpracy z kierownikiem Lokalnych Centrów Medycznych)

a/ seminaria „Efektywny dialog”
-  wykorzystanie  metody  warsztatowej  (z  wykorzystaniem  ćwiczeń  indywidualnych
i dyskusji)
b/ szkolenia
IV.   VADEMECUM DOBRYCH PRAKTYK

 • opracowanie  poradnika  nt.  „Dobrych  praktyk”  dialogu  społecznego w  Branży  Ochrony  Zdrowia  w  Polsce  i  Unii  Europejskiej  –  z  uwzględnieniem  współpracy międzynarodowej  Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  Pielęgniarek  i  Położnych  oraz doświadczeń  członków  Branży  Ochrony  Zdrowia  Forum  Związków  Zawodowych  w  dialogu społecznym zgłaszanych za pośrednictwem Lokalnych Centrów Medycznych
 • Dystrybucja VDP – poprzez struktury OZZPiP oraz LCM i członków BOZ FZZ.
 • Zamieszczenie na stronie internetowej projektu

V.   ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Projekt będzie zarządzany Metodą PCM – zatwierdzoną przez KE

 1. Powołanie Zespołu Projektowego
 2. Zorganizowanie  biura  projektu  –  w  siedzibie  Ogólnopolskiego  Związku  Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 3. Zatrudnienie personelu projektu

Spotkania Zespołu Projektowego (średnio 1 raz w miesiącu).
Monitoring  działań  prowadzony  będzie  zgodnie  z  instrukcją  POKL  –  na  bieżąco,  w  trakcie i po zakończeniu wsparcia (zadanie Lokalne Centra Medyczne, szkolenia, seminaria, Vademecum Dobrych Praktyk, ) oraz na zakończenie projektu.
Efektywność  działań  oceniana  będzie  sukcesywnie  w  trakcie  (specjalista  ds.  monitoringu) i 3 miesiące po zakończeniu realizacji projektu (wnioskodawca).
VI.    ZAANGAŻOWANY PERSONEL PROJEKTU

 1. Koordynator projektu
 2. Kierownik Lokalnych Centrów Medycznych
 3. Specjalista ds. monitoringu
 4. Księgowa

W  ramach  umów  cywilno-prawnych  do  realizacji  przyjętych  w  projekcie  zadań  zatrudnieni
zostaną:
- trenerzy (szkoleniowcy)
- eksperci (seminaria, Vademecum Dobrych Praktyk, Branżowa Siatka Komunikacji)
- osoba zarządzająca treścią strony internetowej
-  16  pracowników  Lokalnych  Centrów  Medycznych  –  będących  przedstawicielami
Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  Pielęgniarek  i  Położnych  w  regionach,  wyłonionych w procesie rekrutacji.
Decyzje  podejmowane  przez  Koordynatora  projektu  będą  konsultowane  z  władzami
Ogólnopolskiego  Związku  Pielęgniarek  i  Położnych,  a  doświadczona  i  kompetentna  kadra
Związku  przyczyni  się  do  racjonalnych  i  efektywnych  działań  w  ramach  przyjętego  projektu
„DIALOG NA ZDROWIE”
EFEKT  PROJEKTU  –  Wzrost  efektywności  mechanizmów  konsultacyjnych  i  współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.
WARTOŚĆ  DODANA  –  dostarczenie  usługi,  której  bez  wsparcia  EFS  nie  udałoby  się  osiągnąć.
Stworzenie  warunków  wymiany  doświadczeń  i  obiegu  informacji  wśród  członków  Branży Ochrony  Zdrowia  Forum  Związków  Zawodowych.  Budowanie  klimatu  zaufania  wśród partnerów społecznych.

Opracowanie:
Alicja Nawrocka
projekt wspolfinansowany

OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta