• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

O nas

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych z siedzibą w Warszawie.

Celem Związku jest;

  1. Ochrona praw, godności i interesów członków związku,
  2. Ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników,
  3. Zabezpieczenie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działamy na terenie całej Polski poprzez Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje oraz,
struktury Regionalne. Wyznajemy zasadę Nic o Nas bez Nas. Jako strona społeczna jesteśmy
aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego na każdym szczeblu zarządzania. Opiniujemy
akty prawne niezbędne do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej oraz wszystkie te,
które mają min.wpływ na zdrowie społeczeństwa, pomoc społeczną. Członkowie Związku
biorą udział w pracach sejmowych komisji, szczególnie Komisji Zdrowia,
Powiatowych Radach Zatrudnienia. Dzięki ciągłym szkoleniom, jesteśmy godnymi
partnerami w rozmowach z naszymi pracodawcami oraz organami mającymi wpływ na
politykę ochrony zdrowia w naszym kraju. Jako członek Forum Związków Zawodowych
jesteśmy organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego,
w których Nasi przedstawiciele biorą czynny udział.

 

Z Pielęgniarki Doskonałej,

„Staraj się by Twój głos był słyszany. Organizacja zawodowa może Cię reprezentować
tylko wtedy, gdy jesteś jej aktywną częścią.
Mów, a będziesz wysłuchana. Pisz, a inni będą Cię czytać.”

Naszą siła są Nasi członkowie, wstąp do Nas, w jedności siła. Razem będzie Nam łatwiej.

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych "a" Samorząd Zawodowy

  Związek zawodowy Samorząd zawodowy
Podstawy prawne

1.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych.
2.Statut ogólnopolskiego związku zawodowego
pielęgniarek i położnych tekst jednolity po zmianach
z dnia 5 listopada 2011 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie
pielęgniarek i położnych.
Członkowie Pielęgniarki, położne oraz asystentki pielęgniarskie.
Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia
deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu
Zakładowej Organizacji Związkowej, właściwej dla
zakładu pracy Członka.
Pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub
przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane
do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu
na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.
Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu
z dniem wpisania do rejestru
Organizacja Dobrowolna i samorządna organizacja niezależna w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa
 

Członek Związku ma obowiązek:

 - Zapoznać się i przestrzegać Statutu oraz uchwał organów krajowych, regionalnych i zakładowych Związku.

Członkowie samorządu są obowiązani:

- Przestrzegać uchwał organów izb

Organizacja Dobrowolna i samorządna organizacja niezależna
w swojej działalności statutowej od pracodawców,
administracji państwowej i samorządu terytorialnego
oraz od innych organizacji.
Niezależny w wykonywaniu swoich zadań
i podlega tylko przepisom prawa.
Przynależność Dobrowolna Obowiązkowa
Funkcje

Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, - można nieprzerwanie pełnić w każdym organie.

Funkcji związkowych w organach Zakładowej Organizacji Związkowej nie można łączyć ze stanowiskiem kierownika zakładu pracy oraz stanowiskami kierowniczymi podległymi bezpośrednio kierownikowi zakładu pracy

Przewodniczącego Okręgowej Rady,
Wiceprzewodniczącego, Skarbnika,
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczącego Sądu pielęgniarek i Położnych,
Okręgowego Rzecznika oraz Sekretarza, Prezesa,
Wiceprezesa, Skarbnika, Przewodniczącego Naczelnej
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego
Sądu, Naczelnego Rzecznika oraz Sekretarza
Naczelnej Rady- można nieprzerwanie pełnić nie
dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje;
pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące
w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez
pełną kadencję.
Zadania

- Ochrona praw, godności i interesów
pielęgniarek i położnych - członków OZZiP

- Sprawowanie pieczy nad należytym
wykonywaniem zawodów pielęgniarki
i położnej;
- Stwierdzanie i przyznawanie prawa
wykonywania zawodu.

 Zadania

- Na wniosek pracownika niezrzeszonego,
związek zawodowy może podjąć się obrony
jego praw i interesów wobec pracodawcy

  • Reprezentuje tylko członków samorządu
 

- Opiniowanie projektów ustaw oraz aktów
wykonawczych do tych ustaw w zakresie
objętym zadaniami związków zawodowych.

- Opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;

 

- Obrona godności zawodowej

- Obrona godności zawodowej

 Zadania

- Organizowanie i kierowanie akcjami
protestacyjnymi pracowników
w przypadkach naruszenia interesów
pracowniczych dotyczących między innymi
warunków pracy, płacy lub świadczeń
socjalnych oraz praw i wolności związkowej,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
po wyczerpaniu możliwości rozwiązania
sporu według zasad przewidzianych prawem,
proklamowanie strajku.

- Nie ma takich uprawnień, może wspierać
 działania związku

Jednostki Organizacyjne posiadające osobowość prawną Związek ponadto Regiony oraz Zakładowe
i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe z chwilą
zarejestrowania w Rejestrze Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,
Okręgowe izby pielęgniarek i położnych ( 45).
Organy Kadencja każdego organu trwa 4 lata Kadencja organów izby trwa 4 lata. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta