• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

ORGANY OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie par.16 rozdziału IV Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych tekst jednolity po zmianach z dnia 05 listopada 2011roku

Organami Krajowymi Związku są:

 1.  Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd Krajowy.
 3. Prezydium Związku.
 4. Krajowa Komisja Rewizyjna.

 Najwyższym organem statutowym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.

 Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów:

 • uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Związku, 
 • wybór Przewodniczącego Związku, członków Zarządu Krajowego,  Przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i udzielanie mu absolutorium,
 • rozpatrywanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian,
 • podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku oraz przedstawianie stanowiska Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawach istotnych dla Związku,
 • podjęcie decyzji o likwidacji Związku,
 • ustalenie zasad wynagradzania Przewodniczącego Związku.

 Krajowy Zjazd Delegatów zwołany jest przez Zarząd Krajowy raz na 4 lata.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej względnie 1/3 Zarządów Regionów. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zjazdu w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia do Zarządu Krajowego stosownego wniosku, Zjazd ten zwołuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów, wybrani na Zjazdach Delegatów Regionów.

 Liczbę Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ustala Zarząd Krajowy proporcjonalnie do liczby Członków Związku w Regionach - w odrębnej uchwale.

 

Zarząd Krajowy

W skład Zarządu Krajowego wchodzą:

 • Przewodniczący Związku,
 • 10 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów,
 • Przewodniczący Regionów ( 16) wybieranych przez Zjazd Delegatów Regionu. Zarząd Krajowy działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Związku, nie rzadziej niż raz na kwartał, a dla ważności jego uchwał konieczna jest obecność więcej niż połowy jego członków.

Kompetencje Zarządu Krajowego:

Podst. par.18 pkt1. Statutu OZZPiP

 • uchwalanie budżetu i zatwierdzanie jego wykonania;
 • wybór członków Prezydium Związku;
 • uchwalanie Ordynacji Wyborczej;
 • uchwalanie Regulaminu Zarządu Krajowego;
 • tworzenie Krajowego Funduszu Strajkowego;
 • podejmowanie decyzji o wszczęciu sporów zbiorowych i proklamowanie strajku o zasięgu krajowym; 
 • dokonywanie wykreślenia Zakładowych Organizacji Związkowych z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
  w przypadkach wskazanych w § 20 ust. 7, § 32 ust. 6 oraz § 36 ust. 3 Statutu;
 • określenie zasad wynagradzania pracowników etatowych zatrudnionych przez Związek na szczeblu krajowym;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych organów Związku.

Uchwały i inne czynności Zarządu Krajowego nie mogą być sprzeczne ze Statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.  Zarząd Krajowy działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Związku, nie rzadziej niż raz na kwartał, a dla ważności jego uchwał konieczna jest obecność więcej niż połowy jego członków.

 

Prezydium Związku

Zarządu Krajowego na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym, członków Prezydium Związku.

 W skład Prezydium wchodzą:

Przewodniczący Związku, I i II Wiceprzewodniczący, 2 Sekretarzy, Skarbnik, 5 członków. Członkowie Prezydium wybierani przez Zarząd Krajowy mogą być przez niego w głosowaniu tajnym odwołani. Posiedzenia Prezydium Związku zwołuje Przewodniczący Związku jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

Kompetencje Prezydium Związku

Podst. par.19 pkt 7. Statutu OZZPiP

 • bieżące kierowanie pracami Związku w kraju,
 • określenie zasad organizacyjnych biura Zarządu Krajowego;
 • desygnowanie przedstawicieli Związku do ciał dialogu społecznego oraz agend
  i instytucji władz państwowych i samorządowych, na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 • dokonywanie rejestracji i innych wpisów w Rejestrze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, poza przypadkami zastrzeżonymi dla Zarządu Krajowego.
 • Przygotowywanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu,
 • Przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Krajowego,
 • współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach społecznych, zawodowych i gospodarczych;
 • określenie kierunków działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i wydawniczej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej.

 Uchwały i inne czynności Prezydium Związku nie mogą być sprzeczne ze Statutem, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwałami Zarządu Krajowego.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna  

Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Prezydium Związku i Zarządu Krajowego oraz pozostałych organów statutowych Związku.

 • Krajowa Komisja Rewizyjna uprawniona jest do składania Zarządowi Krajowemu wniosków o wykreślenie z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  i Położnych tych Zakładowych Organizacji Związkowych, które nie płacą przez okres 3 miesięcy składek członkowskich lub działają w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu Związku.
 • Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej wyłączony jest z prac kontrolnych, prowadzonych wobec Zakładowej Organizacji Związkowej, której jest członkiem oraz odpowiedniego Regionu.

 

Na podstawie par.21 Statutu OZZPiP

Organami Regionu są:

 1. Zjazd Delegatów Regionu,
 2. Zarząd Regionu
 3. Prezydium Regionu,
 4. Komisja Rewizyjna Regionu.


Kompetencje Zjazdu Delegatów Regionu:

 • uchwalanie programu działalności Związku w Regionie,
 • wybór Przewodniczącego Regionu i członków Zarządu Regionu oraz Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej Regionu,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i udzielanie mu absolutorium,
 • rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Regionu
 • podejmowanie uchwał w sprawie proklamowania strajku o zasięgu regionalnym,
 • podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku działających w Regionie,
 • ustalenie zasad wynagradzania Przewodniczącego Regionu.


Zjazd Delegatów Regionu zwoływany jest przez Zarząd Regionu raz na 4 lata.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Regionu zwołuje Zarząd Regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu względnie, co najmniej 1/3 Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych Regionu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa wyżej Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Regionu zwołuje Komisja Rewizyjna Regionu. W Zjeździe Delegatów Regionu biorą udział delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych. Liczbę Delegatów poszczególnych organizacji ustala Zarząd Regionu proporcjonalnie do liczby Członków w tych organizacjach.Zjazd Delegatów Regionu wybiera Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, Przewodniczący Regionów są Delegatami na Zjazd Krajowy z racji pełnionych funkcji.

W skład Zarządu Regionu wchodzą:

 • Przewodniczący Regionu
 • członkowie wybrani przez Regionalny Zjazd Delegatów.
 • Liczbę członków Zarządu Regionu ustala Zjazd Delegatów Regionu. Prezydium i Zarządu Regionu.


Kompetencje Zarządu Regionu:

 • uchwalanie budżetu i zatwierdzanie jego wykonania;
 • wybór członków Prezydium Regionu;
 • uchwalanie Regulaminu Zarządu Regionu;
 • tworzenie Funduszu Strajkowego Regionu;
 • podejmowanie decyzji o wszczęciu sporów zbiorowych i proklamowanie strajku o zasięgu regionalnym;
 • określenie zasad wynagradzania pracowników etatowych Regionu i jego biura.


Kompetencje Prezydium Regionu:

 • kierowanie bieżącą działalnością Związku w Regionie;
 • desygnowanie przedstawicieli Regionu do ciał dialogu społecznego oraz agend i instytucji władz państwowych i samorządowych, na szczeblu regionalnym;
 • Przygotowywanie projektu budżetu i bilansu
 • przygotowanie projektów uchwał na posiedzenie Zarządu Regionu;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach społecznych, zawodowych i gospodarczych;
 • określenie kierunków działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i wydawniczej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej
 • współpraca z Komisją Rewizyjną Regionu oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń;
 • współpraca z organami Związku innych szczebli;


Komisja Rewizyjna Regionu

Komisja Rewizyjna Regionu nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Prezydium Regionu i Zarządu Regionu oraz Zakładowych Organizacji Związkowych, przy czym kontrola działalności Zakładowych Organizacji Związkowych następuje na wniosek Prezydium Regionu lub Zarządu Regionu lub organów tych jednostek.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu nie mogą wchodzić w skład Zarządu Regionu.
Członek Komisji Rewizyjnej wyłączony jest z prac kontrolnych, prowadzonych wobec Zakładowej Organizacji Związkowej, której jest Członkiem.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć
w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Regionu, dotyczy to również organów Zakładowych Organizacji Związkowych.

Organami Zakładowej Organizacji Związkowej są:

 • Ogólne Zebranie Członków,
 • Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej,
 • Prezydium (w przypadku jego powołania)
 • Komisja Rewizyjna.


W Zakładowych Organizacjach Związkowych, liczących powyżej 150 Członków funkcję Ogólnego Zebrania Członków pełnić może Ogólne Zebranie Delegatów, wybieranych w stosunku 1 Delegat na nie więcej niż:
a) 5 Członków - w organizacjach liczących od 151 do 500 Członków włącznie;
b) 10 Członków - w organizacjach liczących powyżej 500 Członków.

Kompetencje Ogólnego Zebrania Członków:

 • uchwalanie programu działalności Związku w zakładzie,
 • wybór Delegatów na Zjazd Delegatów Regionu, przy czym liczbę Delegatów ustala Zarząd Regionu
 • wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej za okres kadencji i udzielanie mu absolutorium,
 • rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej za okres kadencji,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji o ukaraniu Członka Związku oraz od odmowy przyjęcia do Związku,
 • ustalanie zasad wynagradzania Przewodniczącego.
 •  Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej co najmniej raz na rok. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 30% Członków Związku (Delegatów w przypadku ustanowienia Ogólnego Zebrania Delegatów), w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa wyżej Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.


Kompetencje Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej:

 • kierowanie pracami Związku na terenie zakładu pracy,
 • wybór członków Prezydium w sytuacji jego powołania;
 • uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu Zakładowej Organizacji Związkowej
 • uchwalanie Regulaminu Zarządu;
 • tworzenie Funduszu Strajkowego Zakładowej Organizacji Związkowej;
 • podejmowanie uchwał o wszczęciu sporów zbiorowych oraz w sprawie proklamowania strajku zakładowego.
 • określenie zasad wynagradzania pracowników etatowych Zakładowej Organizacji Związkowej i jej biura
 • realizowanie uprawnień związkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • prowadzenie ewidencji Członków,
 • ustalenie zasad udzielania pomocy materialnej Członkom,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej Członków.
 • Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej może powołać Prezydium. Prezydium na bieżąco kieruje pracami Zakładowej Organizacji Związkowej. Liczebność Prezydium ustala Ogólne Zebranie Członków.
 • W przypadku niepowołania Prezydium, wszystkie przysługujące mu kompetencje wykonuje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej, który odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu.


Komisja Rewizyjna

Nadzoruje i kontroluje działalność finansową Prezydium i Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej oraz wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu, a także uchwał organów Związku wyższego szczebla.
Komisja Rewizyjna kontroluje i opiniuje dla Zebrania Ogólnego Członków Związku wykonanie budżetu przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej (lub Prezydium).
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej.


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa to:

Organizacja zrzeszającą pracowników zatrudnionych w kilku zakładach pracy, korzystającą z uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Organami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej są:

 • Ogólne Zebranie Członków,
 • Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej,
 • Prezydium (w przypadku jego powołania)
 • Komisja Rewizyjna


Do zasad działania i kompetencji Ogólnego Zebrania Członków w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej stosuje się regulacje dotyczące Ogólnego Zebrania Członków.
Do zasad i zakresu działań Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i Prezydium stosuje się regulacje dotyczące Zakładowej Organizacji Związkowej.

Do zasad działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej stosuje się regulacje jak w Komisji Rewizyjnej zawarte
w § 27 Statutu.
OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta