ORGANY OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie par.16 rozdziału IV Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych tekst jednolity po zmianach z dnia 05 listopada 2011roku

Organami Krajowymi Związku są:

  1.  Krajowy Zjazd Delegatów.
  2. Zarząd Krajowy.
  3. Prezydium Związku.
  4. Krajowa Komisja Rewizyjna.

 Najwyższym organem statutowym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.

 Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów:

 Krajowy Zjazd Delegatów zwołany jest przez Zarząd Krajowy raz na 4 lata.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej względnie 1/3 Zarządów Regionów. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zjazdu w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia do Zarządu Krajowego stosownego wniosku, Zjazd ten zwołuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów, wybrani na Zjazdach Delegatów Regionów.

 Liczbę Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ustala Zarząd Krajowy proporcjonalnie do liczby Członków Związku w Regionach - w odrębnej uchwale.

 

Zarząd Krajowy

W skład Zarządu Krajowego wchodzą:

Kompetencje Zarządu Krajowego:

Podst. par.18 pkt1. Statutu OZZPiP

Uchwały i inne czynności Zarządu Krajowego nie mogą być sprzeczne ze Statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.  Zarząd Krajowy działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Związku, nie rzadziej niż raz na kwartał, a dla ważności jego uchwał konieczna jest obecność więcej niż połowy jego członków.

 

Prezydium Związku

Zarządu Krajowego na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym, członków Prezydium Związku.

 W skład Prezydium wchodzą:

Przewodniczący Związku, I i II Wiceprzewodniczący, 2 Sekretarzy, Skarbnik, 5 członków. Członkowie Prezydium wybierani przez Zarząd Krajowy mogą być przez niego w głosowaniu tajnym odwołani. Posiedzenia Prezydium Związku zwołuje Przewodniczący Związku jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

Kompetencje Prezydium Związku

Podst. par.19 pkt 7. Statutu OZZPiP

 Uchwały i inne czynności Prezydium Związku nie mogą być sprzeczne ze Statutem, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwałami Zarządu Krajowego.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna  

Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Prezydium Związku i Zarządu Krajowego oraz pozostałych organów statutowych Związku.

 

Na podstawie par.21 Statutu OZZPiP

Organami Regionu są:

  1. Zjazd Delegatów Regionu,
  2. Zarząd Regionu
  3. Prezydium Regionu,
  4. Komisja Rewizyjna Regionu.


Kompetencje Zjazdu Delegatów Regionu:


Zjazd Delegatów Regionu zwoływany jest przez Zarząd Regionu raz na 4 lata.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Regionu zwołuje Zarząd Regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu względnie, co najmniej 1/3 Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych Regionu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa wyżej Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Regionu zwołuje Komisja Rewizyjna Regionu. W Zjeździe Delegatów Regionu biorą udział delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych. Liczbę Delegatów poszczególnych organizacji ustala Zarząd Regionu proporcjonalnie do liczby Członków w tych organizacjach.Zjazd Delegatów Regionu wybiera Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, Przewodniczący Regionów są Delegatami na Zjazd Krajowy z racji pełnionych funkcji.

W skład Zarządu Regionu wchodzą:


Kompetencje Zarządu Regionu:


Kompetencje Prezydium Regionu:


Komisja Rewizyjna Regionu

Komisja Rewizyjna Regionu nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Prezydium Regionu i Zarządu Regionu oraz Zakładowych Organizacji Związkowych, przy czym kontrola działalności Zakładowych Organizacji Związkowych następuje na wniosek Prezydium Regionu lub Zarządu Regionu lub organów tych jednostek.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu nie mogą wchodzić w skład Zarządu Regionu.
Członek Komisji Rewizyjnej wyłączony jest z prac kontrolnych, prowadzonych wobec Zakładowej Organizacji Związkowej, której jest Członkiem.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć
w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Regionu, dotyczy to również organów Zakładowych Organizacji Związkowych.

Organami Zakładowej Organizacji Związkowej są:


W Zakładowych Organizacjach Związkowych, liczących powyżej 150 Członków funkcję Ogólnego Zebrania Członków pełnić może Ogólne Zebranie Delegatów, wybieranych w stosunku 1 Delegat na nie więcej niż:
a) 5 Członków - w organizacjach liczących od 151 do 500 Członków włącznie;
b) 10 Członków - w organizacjach liczących powyżej 500 Członków.

Kompetencje Ogólnego Zebrania Członków:


Kompetencje Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej:


Komisja Rewizyjna

Nadzoruje i kontroluje działalność finansową Prezydium i Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej oraz wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu, a także uchwał organów Związku wyższego szczebla.
Komisja Rewizyjna kontroluje i opiniuje dla Zebrania Ogólnego Członków Związku wykonanie budżetu przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej (lub Prezydium).
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej.


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa to:

Organizacja zrzeszającą pracowników zatrudnionych w kilku zakładach pracy, korzystającą z uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Organami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej są:


Do zasad działania i kompetencji Ogólnego Zebrania Członków w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej stosuje się regulacje dotyczące Ogólnego Zebrania Członków.
Do zasad i zakresu działań Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i Prezydium stosuje się regulacje dotyczące Zakładowej Organizacji Związkowej.

Do zasad działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej stosuje się regulacje jak w Komisji Rewizyjnej zawarte
w § 27 Statutu.